اندیشکده سیوان در سال ۱۳۸۷ در قالب یک مؤسسه غیرانتفاعی تأسیس گردید.